ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย (เจ้าหนี้)

date เมื่อ: 09 Jan 2020 Views ผู้สนใจ: 35
ตรวจสอบเอกสารเจ้าหนี้


งานตรวจสอบ
- ตวรจสอบความถูกต้องเอกสารใบส่งสินค้า,ใบกำกับภาษี
- ตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าและบริการ
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
- ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าสินค้าและบริการ Bank Reconcile
- รับวางบิลจาก Sup
- ตรวจสอบภาษีซื้อ
งานบันทึกบัญชี
- ลงบันทึกบัญชีตั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ และเงินสดย่อย
- ลงบันทึกบัญชีตัดชำระการจ่ายเจ้าหนี้
- ลงบันทึกบัญชีเช็คจ่าย พร้อมผ่านเช็คจ่าย
- บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
งานสรุป 
- สรุปยอดเจ้าหนี้คงค้างจ่ายประจำเดือน
- สรุปภาษีซื้อ
- สรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- สรุปเช็คจ่ายในมือ
- สรุปเช็คจ่ายประจำเดือน
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่งงานอื่นๆ