ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 อัตรา

date เมื่อ: 13 Dec 2019 Views ผู้สนใจ: 67
วางเเผนการตลาดเเต่ละ Brand

ลักษณะงาน :

1. วางเเผนการตลาดเเต่ละ Brand 
2. สำรวจตลาด Brand Cosmetics  
3. ประสานงานกับฝ่ายขาย
4. ฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย
5. รับผิดชอบการเบิก-จ่าย อุปกรณ์ทางการตลาด 
6. ควบคุมงบประมาณการใช้สื่อทางตลาดให้เป็นไปตามแผนการตลาด
7. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย / หญิง มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด,การจัดการ,การบริหาร

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 2-5  ปี / ด้านการตลาด 2-3 ปีและมีประสบการณ์ด้านการบริหารเครื่องสำอางค์พิจารณาเป็นพิเศษ

-  มีความสามารถในการวางนโยบายและแผนงานและสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายและแผนงานที่วางไว้  สามารถจัดการดำเนินการภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ ให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

- สามารถสร้างลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ,มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน

ตำแหน่งงานอื่นๆ